LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslag. Det innebär att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.

En lag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet med LSS-lagen är att den enskilde får möjlighet att leva ett liv på samma villkor som alla andra utifrån sina egna förutsättningar.

Bra Assistans i Örebro AB har tillstånd beviljat av Socialstyrelsen för att anordna personlig assistans, den andra av de tio förmåner LSS erbjuder listade nedan.

LSS ger rätt till tio insatser:

 • rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.
 • biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen om assistansersättning
  ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • bostad med särkild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Om man har en funktionsnedsättning ska man själv kunna anställa, eller genom privata assistansanordnare, brukarkooperativ eller kommunen få en eller flera personliga.