Lex Sarah

Bra Assistans i Örebro AB har skriftliga rutiner för hur all personal, ska hantera allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Dessa rutiner omfattar all personal, oavsett anställning.

Bra Assistans i Örebro informerar alla sina anställda vid anställningstillfället, samt sedan kontinuerligt minst en gång om året, om skyldigheten att vaka över att enskilda får gott stöd och god service och att de lever under trygga förhållanden.

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska

  • personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
  • den som bedriver verksamheten om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

Enskilda som vill klaga på socialtjänsten och LSS
Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen. Information om hur man kan klaga på verksamheten inom socialtjänsten eller verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns under klaga på socialtjänsten. Barn och unga som av socialtjänsten är placerade för vård utanför det egna hemmet kan vid missförhållanden kontakta Socialstyrelsen.

Anställda rapporterar till den som bedriver verksamheten
Anställda ska rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver verksamheten.

Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Socialstyrelsen.

Den som bedriver verksamheten utreder, avhjälper och anmäler
När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande ska det rapporterade utredas och avhjälpas eller undanröjas. Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Socialstyrelsen.